บริษัท มีเว็บ มีเดีย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนา ออกแบบ สร้างเว็บไซต์ สื่อออนไลน์อื่นๆ ทางอินเตอร์เน็ต และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในนามส่วนบุคคลหรือในนามบริษัท  ตลอดรวมจนถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) โดยบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงให้ท่านเข้าใจรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย  การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และรวมถึงสิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ในการทำการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การให้ข้อมูลทาง ข้อความ แมสเสจที่ส่งให้กับบริษัทฯ ทางโปรแกรมไลน์ ตลอดจนถึงการให้ข้อมูลด้วยการส่งข้อความทางอีเมล์ต่างๆของบริษัทฯ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประวัติการใช้งาน

 

การลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Meweb.asia

เว็บไซต์หรือบริการของ Meweb.asia อาจให้ลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ บริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกสบายและข้อมูลของท่าน ในกรณีที่ ท่านเข้าถึงลิงก์เหล่านั้น ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของ Meweb.asia  ทันที โดย Meweb.asia ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นซึ่งอาจมีเนื้อหาอาจแตกต่างจากแนวปฏิบัติของ Meweb.asia  เราไม่รับประกันหรือให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้หรือที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดๆ ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่จะอนุญาตให้เว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของลูกค้า บุคคลผู้ใช้บริการ ตลอดรวมจนถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ในการทำการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การให้ข้อมูลทาง ข้อความ แมสเสจที่ส่งให้กับบริษัทฯ ทางโปรแกรมไลน์ ตลอดจนถึงการให้ข้อมูลด้วยการส่งข้อความทางอีเมล์ต่างๆของบริษัทฯ คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการ และประวัติการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ ไอดีไลน์
 2. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลการจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งมายังเว็บไซต์ (เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์และภาษา เวลาการเข้าถึง และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านมาถึง) อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล IP address ตัวระบุอุปกรณ์ (unique device identifier) พฤติกรรมกระแสการคลิก (clickstream behavior) (เช่น หน้าที่ท่านรับชมอยู่ ลิงก์ที่ท่านคลิก และการกระทำอื่นๆที่ท่านทำการเชื่อต่อกับเว็บไซต์ของ asia ) และข้อมูลการให้บริการ
 3. ข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้กับเราโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านช่องทางใดๆ เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงหรือได้มาโดยวิธีอื่นใด ในการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ การสนทนาติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ (เช่น เมื่อท่าน ในนามส่วนบุคคล หรือในนามของนิติบุคคลใด ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการประชุม แบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ และทางโปรแกรมไลน์) 

บริษัทฯ เก็บจากข้อมูลการใช้ เว็บไซต์ของเราผ่านเบราว์เซอร์ คุ๊กกี้ ของท่าน

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) แล้ว บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อ และให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่ บริษัทฯ

 

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการท่านในฐานะลูกค้าสินค้าและบริการของเรา รวมไปถึงการส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัทฯ

บริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่านมาใช้เพื่อการสร้าง จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ รวมไปถึง แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จของงานเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มทางออนไลน์ต่างๆที่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ในสื่ออิเลคทรอนิคส์ ตามความประสงค์ของลูกค้า

บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์อย่างอื่น ที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้กับท่านไว้ก่อนหรือขณะเก็บรวบรวม 

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเลคทรอนิคส์

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

 • จัดเก็บในรูปแบบเอกสาร รูปแบบอิเลคทรอนิคส์ และรูปแบบดิจิทัล
 • จัดเก็บไว้ในเซิฟเวอร์บริษัทฯ ในประเทศไทย
 • เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาจที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัทฯ หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาตามคำร้องของท่านภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอร้องดังกล่าว

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ จากการคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมลที่ท่านได้รับ

 

การใช้คุกกี้

 1. “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
 2. บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
  • เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
  • เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้
  • เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 1. ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้
  • คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม
  • คุกกี้สำหรับการโฆษณาใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่าง ๆ
  • คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
  • คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
  • คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้

 1. การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
 2. การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
 3. การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
 4. การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

 

การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

 

ช่องทางการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ชื่อ: ณัฐธิกาพัณ พุ่มศิริ (Nutthikaphan Phumsiri)

สถานทีติดต่อ: บริษัท มีเว็บ มีเดีย จำกัด เลขที่ 681/2 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
อีเมล์ sales@meweb.asia
เว็บไซต์ www.meweb.asia

 

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล